برو به ...

“ مناقصه عمومی نوبت اول در هتل آزادی تهران

شرکت هتل آزادی تهران در نظر دارد نگهداری و تعمیرات تأسیسات مکانیکی، الکتریکی و ساختمانی هتل را با مشخصات مندرج در برگ شرایط مناقصه برای مدت یکسال و از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت کنندگان در مناقصه عمومی درخواست میگردد تا برای اطلاع از شرایط مناقصه، فرم مربوط به آن را از طریق لینک زیر دریافت نمایند :
دانلود فرم شرایط مناقصه