برو به ...

“ مزایده عمومی نوبت اول در هتل آزادی تهران

شرکت هتل آزادی تهران در نظر دارد انجام امور گل فروشی و گل آرایی مراسمات و جشن های خود را با مشخصات مندرج در برگ شرایط مزایده برای مدت یکسال و از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت کنندگان در مزایده عمومی درخواست میگردد تا برای اطلاع از شرایط مزایده، فرم مربوط به آن را از طریق لینک زیر دریافت نمایند :
دانلود فرم شرایط مزایده