برو به ...

“ سالن با شکوه زرین، میزبان فاخر حراج تهران در هتل آزادی تهران

امسال نیز به مانند ۵ دوره قبلی، هفتمین دوره حراج تهران با تمرکز بر آثار کلاسیک و مدرن در سالن باشکوه زرین هتل آزادی تهران برگزار می شود.
امسال 72 شاهکار هنری از استادان بنامی چون کمال الملک، سهراب سپهری، پرویز تناولی، بهمن محصص، حسین زنده رودی، منیر (شاهرودی) فرمانفرماییان، منوچهر یکتایی و سایر اساتید در جمع منتخب آثار قرار دارد.
پیش بینی می شود که این دوره، رکورد دوره پنجم حراج با فروش 25 میلیارد تومانی را بشکند.
نمایش آثار: ۱۴و ۱۵ تیر
مراسم چکش زنی: ۱۶تیر

دریافت کاتالوگ آثار